یو تجارت
ماشین لباسشویی گرین مدل GWM120BL1400

ماشین لباسشویی گرین مدل GWM120BL1400

1 از 5 (1 رای)
گارانتی: 24 ماه گارانتی شرکت پشم شیشه پارس
روش دریافت: از طریق پست
مبدإ ارسال: قم
نمودار قیمت قیمت برای شما: 31,000,000 تومان

معرفی محصول:

ماشین لباسشویی سری GALANT گرین با موتور اینورتر و ظرفیت 12 کیلوگرم. موتور اینورتر: در مقایســه بــا موتورهــای یونیورســال، موتورهــای BLDC می تواننــد تــا بیشــتر از %70 در مصــرف انــرژی صرفه جویــی کننــد. بی صداتــر، ســریعتر و پایدارتــر هســتند. بــخــار: هنگامــی کــه عملکــرد بخــار فعــال می شــود، داخــل درام گــرم و باعــث بهبــود عملکــرد شستشــو و از بیــن بــردن آلودگی هــای روی لباسهــا میشــود. Baby Care: بــرای لباس هــای کودکتــان از برنامــه ی care Baby اســتفاده کنیــد. بــا اســتفاده از ایــن برنامــه لباســها بــا دقــت بیشــتری در جهــت افزایــش ســامت کــودکان شســته میشــوند. Pre Wash: ایــن برنامــه بــرای شستشــوی لباس هــای خیلــی کثیــف در نظــر گرفتــه شــده اســت. ایــن عملکــرد لباسهــا را بــا مایــع شــوینده قبــل از شستشــوی اصلــی می شــوید تــا لباسهــا بــه خوبــی تمیــز شــوند. Super Spa: قبــل از شــروع شستشــوی اصلــی، آب داخــل محفظــه اضافــه می شــود و تــا دمــای 60 درجــه ســانتیگراد گــرم می شــود تــا بخــار بــه وجــود آیــد. چرخــه ی ایــن برنامــه حــدود 30 دقیقــه زمــان می بــرد و مهمتریــن کاربــرد آن استریلیزاســیون و بــوزدایــی از لباسهــا اســت. Night Wash: بـرای کاهـش صـدا و نویـز دسـتگاه بـه خصـوص بـرای شستشـو در سـاعات اسـتراحت و شـب طراحـی شـده اسـت. ایـن کاهـش صـدا بـا کنتـرل سـرعت چرخـش انجـام می شـود.

ماشین لباسشویی گرین مدل GWM120BL1400
ماشین لباسشویی گرین مدل GWM120BL1400
ماشین لباسشویی گرین مدل GWM120BL1400
محصول: ماشین لباسشویی گرین مدل GWM120BL1400
تاریخ به روزرسانی: 1402/11/10
ابعاد: 64 * 60 * 85 سانتیمتر
وزن: 76 کیلوگرم
گارانتی: 24 ماه گارانتی شرکت پشم شیشه پارس
قیمت: 31,000,000 تومان
تلفن فروشنده: ۰۹۱۲۷۶۶۹۰۴۰ - 09127669040
گفتگوی خصوصی با فروشنده
 
ثبت نظر، سوال و ... :
شما می توانید درباره ماشین لباسشویی گرین مدل GWM120BL1400 نظر دهید یا سوال بپرسید:
نام و نام خانوادگی:
ارسال
نظرات   (0)
ترتیب
کلمات کلیدی: ماشین لباسشویی ، ماشین لباسشویی گرین ، ماشین لباسشویی+گرین+قم ، نماینده فروش ماشین لباسشویی ، لباسشویی گرین در قم ، نمایندگی گرین در قم ، نماینده فروش گرین
پشتیبانی: نمایندگی تهویه سرمایشی و گرمایشی گرین
۰۹۱۲۷۶۶۹۰۴۰ - 09127669040
پشتیبانی
پشتیبانی