یو تجارت
دانلود رابطه هوش اجتماعي، حمايت اجتماعي و خوش بيني

دانلود رابطه هوش اجتماعي، حمايت اجتماعي و خوش بيني


روش ارسال: دانلود فایل
حجم فایل: 518 کیلوبایت
نمودار قیمت قیمت برای شما: 100,000 تومان

معرفی محصول:

فهرست كلي مطالب

عنوان                                                                                                   صفحه

فصل اول - طرح پژوهش

مقدمه. 13

بیان مسئله. 14

اهمیت و ضرورت پژوهش 15

اهداف پژوهش... 16

فرضیات 16

تعاریف عملیاتی. 17

فصل دوم - ادبیات تحقیق

مقدمه. 19

حمایت اجتماعی. 19

تعاریف حمایت اجتماعی. 20

انواع حمایت اجتماعی. 21

ابعاد حمایت اجتماعی. 23

تئورهای حمایت اجتماعی. 24

منابع حمایت اجتماعی. 26

مدلهای حمایت اجتماعی. 28

عوامل موثر در جلب حمایت اجتماعی. 29

اثرات روانی حمایت اجتماعی. 30

اثرات جسمانی حمایت اجتماعی. 31

شبکه حمایت اجتماعی. 32

حمایت اجتماعی به عنوان سپر فشار روانی. 34

نقش حمایت اجتماعی در حفظ سلامتی. 29

سازگاری اجتماعی. 37

ویژگی های افراد سازگار. 38

انواع سازگاری. 39

موانع سازگاری در انسان. 40

ناسازگاری. 41

عوامل موثر در بروز ناسازگاری. 42

عوامل موثر بر سازگاری. 42

خصوصیات سازگاری. 44

مراحل سازگاری. 44

فرآیند سازگاری. 45

دیدگاه های سازگاری اجتماعی. 45

ماهیت خوش بینی و تاریخچه توجه آن در روانشناسی. 52

خوش بینی به عنوان طبیعت انسانی. 53

خوش بینی به صورت یک تفاوت فردی. 56

نظریه کلی. 58

نظریه کرت لوین. 59

انواع خوش بینی. 59

خوش بینی خلقی. 60

خوش بینی موقعیتی. 60

خوش بینی کاذب.. 61

هوش اجتماعی. 62

تئوری هوش اجتماعی. 64

پرفایلهوش اجتماعی. 66

تفاوت هوش اجتماعی و هوش هیجانی. 67

منشا زیستی- عصبی هوش اجتماعی. 68

آسیب شناسی هوش اجتماعی. 74

اندازه گیری هوش اجتماعي. 75

انواع و نمونه های معیارهای موجود هوش اجتماعی. 77

توسعه هوشاجتماعي. 79

تاریخچه مطالعات هوش.. 81

هوش از دیدگاه ثرندایک.. 86

هوش از دیدگاه اسپیرمن. 87

هوش از دیدگاه استرنبرگ.. 87

هوش از دیدگاه وکسلر. 88

هوش از دیدگاه گاردنر. 89

هوش از دیدگاه بینه و سیمون. 89

رویکردهای چهارگانه هوش.. 89

رویکرد روانسنجی 90

رویکرد عصبی- زیستی. 90

رویکرد رشدی. 91

رویکرد پردازش اطلاعات.. 92

ارتباطات اجتماعی. 93

جهت گیری باز و بسته در ارتباطات 94

الگوهای چهارگانه ارتباطات اجتماعی. 95

پيشينه پژوهش... 98

پيشينه داخلی. 98

پيشينه خارجی. 99

                                            

                                             فصل سوم:روش پژوهش

-1- جامعه آماري.......................................................................................................... 108

3-2- نمونه آماري و روش نمونه گيري  ........................................................................ 108

3-3- طرح تحقيق......................................................................................................... 109

3-4- ابزار اندازه گيري.................................................................................................. 110

3-5- روش اجرا........................................................................................................... 110

3-6- روش تحليل داده ها ............................................................................................ 111

فصل چهارم:تجزیه و تحلیل داده ها

الف ) يافته هاي توصيفي............................................................................................... 112

ب) يافته هاي مربوط به فرضيه هاي پژوهش................................................................... 119

ج) يافته هاي جانبي ..................................................................................................... 120

فصل پنجم:بحث و نتيجه گيري

5-1- تبیين یافته‌های مربوط به فرضیه‌های پژوهش........................................................... 133

5-2- محدودیت های پژوهش....................................................................................... 1

5-3-1- پيشنهادات پژوهشي.........................................................................................

5-3-2- پیشنهادات کاربردی..........................................................................................

منابعفارسی................................................................................................................... 139

منابعانگلیسی....................................................................................................................   

چکیده:

هدفاصلیاینپژوهش بررسی رابطه هوش اجتماعی، حمایت اجتماعی و خوش بینی با سازگاری اجتماعی دانشجویان دانشگاههای آزاد علوم تحقیقات خوزستان سال 1394-1393میباشد.روش پژوهش از نظر هدف كاربردي و از نظر گردآوري داده ها توصیفی از نوع همبستگی بوده است. حجمجامعهآماریکارکنان  بهتعداد300نفراستکهنمونهآماریبهروشکوکران150نفرتعیینگردیدکهبهروشنمونهگیریتصادفیانتخابشدند.ابزار گردآوری داده ها چهار پرسشنامه هوش اجتماعی، حمایت اجتماعی و  خوش بینی با سازگاری اجتماعی در مقیاس پنج درجه ای لیکرت بوده است. روایی پرسشنامه ها با مطالعه منابع و اخذ نظرات برخي متخصصان زيربط بدست آمد برای محاسبه پایایی آنها نیز تعداد 30 پرسشنامه بین جامعه آماری (غیر از نمونه اصلی) توزیع و با استفاده از آلفای کرونباخ ضریب 0.94 برآورد گردیده است.داده های گردآوری شده به کمک روش های آمار توصیفی همچون فراوانی، درصد، نمودار، وآزمون های آمار استنباطی همچون همبستگی پیرسون، و T مستقل، آنالیز واریانس یک راههو ضریب همبستگی چندگانه از طریق نرم افزار آماری SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.نتایج عبارتند از:بين حمایت اجتماعی با سازگاری اجتماعی دانشجويان رابطه وجود دارد. بين هوش اجتماعی و ميزان سازگاری اجتماعی دانشجويان رابطه وجود دارد. بين خوش بینی و ميزان سازگاری اجتماعی دانشجويان رابطه وجود دارد . بين خوش بینی و ميزان سازگاری اجتماعی دانشجويان رابطه وجود دارد. بين حمایت اجتماعی وهوش اجتماعی و خوش بینی و سازگاری اجتماعی دانشجويان زن و مرد و تفاوت وجود دارد.بين حمایت اجتماعی وهوش اجتماعی و خوش بینی و سازگاری اجتماعی دانشجویان از نظر گروه ‌هاي مختلف سني تفاوت وجود دارد بين حمایت اجتماعی وهوش اجتماعی و خوش بینی و سازگاری اجتماعی دانشجویان از نظر وضعیت اشتغال تفاوت وجود دارد....

کلیدواژه: هوش اجتماعی، حمایت اجتماعی،خوش بینی، سازگاری اجتماعی، دانشجویان

دانلود رابطه هوش اجتماعي، حمايت اجتماعي و خوش بيني
دانلود رابطه هوش اجتماعي، حمايت اجتماعي و خوش بيني
محصول: دانلود رابطه هوش اجتماعي، حمايت اجتماعي و خوش بيني
تاریخ به روزرسانی: 1398/2/11
قیمت: 100,000 تومان
حجم فایل: 518 کیلوبایت
فروشنده: نور دانش
تلفن فروشنده: 09360302100
پشتیبانی و نظرات   (0 نظر)
مرتب سازی بر اساس:

 
ثبت سوال یا نظر:
شما می توانید درباره دانلود رابطه هوش اجتماعي، حمايت اجتماعي و خوش بيني نظر دهید یا سوال بپرسید. مسوول پشتیبانی محصول، پاسخگوی سوالات شما خواهند بود:
نام و نام خانوادگی:

کلمات کلیدی: هوش اجتماعی ، سازگاری اجتماعی ، پایان نامه رابطه هوش اجتماعی، عوامل موثر در جلب حمایت اجتماعی ، حفظ سلامتی و حمایت اجتماعی ، اثرات جسمانی حمایت اجتماعی، اثرات روانی حمایت اجتماعی
پشتیبانی: نور دانش
09360302100
پشتیبانی